Previous
Next

ประชาสัมพันธ์

ผลงานเด่น

ด้านนโยบายสุขภาพผู้สูงอายุ

ด้านการพัฒนาระบบบริการ

ด้านการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

หมวดหมู่ข่าวสาร

ความรู้สุขภาพ

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ภาพกิจกรรม

PR-2565_19

การประชุมหารือการพัฒนาระบบการดำเนินงานของศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกรมการแพทย์ ร่วมกับองค์การบริการส่วนจังหวัดระยอง

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_18-1

อบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy brain group)

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_17

อบรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (Mild Cognitive Impairment; MCI)

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_16

ร่วมดำเนินการลงพื้นที่ประเมินคัดกรองอาสาสมัครผู้สูงอายุในโครงการวิจัยระบบการจัดการโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุเปราะบางร่วมกับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_15

ประชุมชี้แจงแนวทางและกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_14

อบรมการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM)

อ่านเพิ่มเติม

อบรม / สัมมนา

Thumbnail-post

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy Brain)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่ม …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมออนไลน์โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ (TEAMV Program)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมออนไลน์โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการร …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น Dementia Care Manager; DT CM

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสม …

อ่านเพิ่มเติม
65-slide09

หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy brain)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Hea …

อ่านเพิ่มเติม
65-slide08

หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็ …

อ่านเพิ่มเติม
65-slide07.1

การอบรมระยะสั้น การจัดการดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมระยะสั้น การจัดการดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหร …

อ่านเพิ่มเติม

แอพพลิเคชั่น

ACAI

Aging Health Data

ระบบประเมินคลินิกผู้สูงอายุ

"ดูแลผู้สูงวัย รักษาคุณค่าอันยิ่งใหญ่ เป็นหลักชัยของครอบครัวและสังคม"

Scroll to Top