ภาพกิจกรรม

PR-2565_47

ประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพในหน่วยบริการกรมการแพทย์ (กลุ่ม CR-5G-DNA)

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_46-1

ตรวจเยี่ยมสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_45

The 7th Meeting of the ACAI Governing Board, and the Consultative Meeting for setting Regional Priority Areas of Action for ACAI

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_44

ประชุมหารือการจัดทำโครงการ Best Practice for Healthy Ageing Initiatives ของประเทศมาเลเซีย

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_43

ประชุมเตรียมสรุปผลตรวจราชการ ประจำปี 2565 รอบที่ 1 ประเด็นสุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_42

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (CDC system) จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_41

ตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพประเทศไทย 4.0 เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5/2565

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_40

หารือโครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบสังคมผู้สูงอายุระหว่างกรมการแพทย์และ JICA

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_39

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (CDC system) จังหวัดอุทัยธานี

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_38

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับรูปแบบการให้บริการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังวิถีใหม่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_37

ตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพประเทศไทย 4.0 เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_36

ประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพในหน่วยงานบริการกรมการแพทย์ (กลุ่ม CR-5G-DNA)

อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top