ภาพกิจกรรม

PR-2565_13

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “กรมการแพทย์ ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต” เนื่องในวันคนพิการสากล

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_12

การประชุมคณะทำงานการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการ ACAI

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_11

ประชุมปฏิบัติการจัดระบบการแพทย์ทางไกลรองรับการติดตามดูแลระยะกลาง

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_10

ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางงา จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_9

ประชุมเชิงปฏิบัติการและเปลี่ยนรู้ทางวิชาการเพื่อปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ เขตสุขภาพที่ 4 : กรมการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_7

ตรวจเยี่ยมสถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_6

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพให้หน่วยบริการกรมการแพทย์ (กลุ่ม CR-5G-DNA)

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_3

การประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกลุ่ม C-R-5G-DNA

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_1-1

ตรวจเยี่ยมสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม
65-PR01

การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม
PR-2564_210921_1

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม
PR-2564_210705

ประชุมตรวจการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมฯเพื่อผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top