ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์เจริญ ปฏิภาณเทวา
ตุลาคม 2535 - เมษายน 2537
นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์
พฤษภาคม 2537 - กันยายน 2537
แพทย์หญิงวันดี โภคะกุล
ตุลาคม 2537 - มิถุนายน 2547
แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์
กรกฎาคม 2547 - มกราคม 2550
นายแพทย์นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์
มกราคม 2550 - กันยายน 2556
นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2561
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2564
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์
ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
Scroll to Top