ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

ประชาสัมพันธ์ประกวดโลโก้ ACAI

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

TERMS OF REFERENCE ASEAN CENTRE FOR ACTIVE AGEING AND INNOVATION LOGO DESIGN CONTEST

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

การอบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Amb …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy Brain)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่ม …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมออนไลน์โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ (TEAMV Program)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมออนไลน์โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการร …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น Dementia Care Manager; DT CM

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสม …

อ่านเพิ่มเติม
65-slide09

หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy brain)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Hea …

อ่านเพิ่มเติม
65-slide08

หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็ …

อ่านเพิ่มเติม
65-slide07.1

การอบรมระยะสั้น การจัดการดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมระยะสั้น การจัดการดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหร …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

อบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care”

อ่านเพิ่มเติม
slide-15

รับสมัครการอบรม (Online) หลักสูตรระยะสั้นโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มสุขภาพดี (Healthy brain group)

อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top