สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

Thumbnail-post

สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารพาหนะ

1. รถเมย์ 2. รถไฟ 3. รถไฟฟ้า (BTS) 4. รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ 5. …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

สิทธิผู้สูงอายุ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง …

อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top