การอบรมระยะสั้น การจัดการดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM)

การอบรมระยะสั้น การจัดการดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมระยะสั้น การจัดการดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร
สำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM)
โดยผ่านระบบออนไลน์ (VDO conference)
ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
และยืนยันการเข้ารับการอบรมภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564
ผ่านเว็บไซต์ http://agingthai.dms.go.th/agingthai

Scroll to Top