อบรม/สัมมนา

Thumbnail-post

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น Dementia Care Manager; DT CM

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสม …

อ่านเพิ่มเติม
Healthy Brain

หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy brain)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Hea …

อ่านเพิ่มเติม
TEAMV

หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็ …

อ่านเพิ่มเติม
DT CM

การอบรมระยะสั้น การจัดการดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมระยะสั้น การจัดการดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหร …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

อบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care”

อ่านเพิ่มเติม
slide-15

รับสมัครการอบรม (Online) หลักสูตรระยะสั้นโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มสุขภาพดี (Healthy brain group)

อ่านเพิ่มเติม
slide-14

รับสมัครการอบรม (Online) หลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้ที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ (TEAMV Program)

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

International conference on Geriatric Medicine and Gerontology 2021 under the ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation (ACAI)

“International conference on Geriatric Medicine and Gerontology 2021under the ASEAN Centre …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

อบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care” รุ่นที่ 5 สำหรับแพทย์

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ จัดการอบรมถ่ายทอดองค์คว …

อ่านเพิ่มเติม
slide-12

อบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น การจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM)

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

ประกาศรายชื่อแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care” ระยะที่ 1

ประกาศรายชื่อแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

อบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care” สำหรับแพทย์ (หากสนใจยังสามารถสมัครเพิ่มได้ !!)

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ จะจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ …

อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top