อบรม/สัมมนา

Thumbnail-post

การอบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care”

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy Brain)

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมออนไลน์โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ (TEAMV Program)

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น Dementia Care Manager; DT CM

อ่านเพิ่มเติม
65-slide09

หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy brain)

อ่านเพิ่มเติม
65-slide08

หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI)

อ่านเพิ่มเติม
65-slide07.1

การอบรมระยะสั้น การจัดการดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM)

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

อบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care”

อ่านเพิ่มเติม
slide-15

รับสมัครการอบรม (Online) หลักสูตรระยะสั้นโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มสุขภาพดี (Healthy brain group)

อ่านเพิ่มเติม
slide-14

รับสมัครการอบรม (Online) หลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้ที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ (TEAMV Program)

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

International conference on Geriatric Medicine and Gerontology 2021 under the ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation (ACAI)

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

อบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care” รุ่นที่ 5 สำหรับแพทย์

อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top