วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

องค์กรหลักของประเทศ ในการเสริมสร้างงานวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และวิทยาการผู้สูงวัย รองรับสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ อย่างเสมอภาค

พันธกิจ

สร้างและถ่ายทอดผลงานวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและวิทยาการผู้สูงวัยให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้ป้องกันดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  และผลักดันสู่การกำหนดนโยบายระดับชาติ

ยุทธศาสตร์

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสุขภาพผู้สูงวัย

2. การนำส่งองค์ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงวัยสู่นโยบายและการปฏิบัติ

3. การพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันฯ สู่ความเป็นเลิศ

Scroll to Top